เคล็ดลับ

เคล็ดลับต่างๆ

Hey there! Thanks for dropping by Theme Preview! Take a look around
and grab the RSS feed to stay updated. See you around!

Posts Tagged ‘ศิลปะเมโสโปเตเมีย’

 

ศิลปะเมโสโปเตเมีย (Mmesopotamia Art)

งานศิลปะยุคสมัยเก่ามีงานศิลปะที่หลากหลายมาก  ศิลปะเมโสโปเตเมีย เป็นศิลปะที่น่าเรียนรู้ และมีการสื่อความหมายอย่างชัดเจน ศิลปะเมโสโปเตเมีย (Mmesopotamia Art) เป็นบริเวณที่เรียกว่าตะวันออกใกล้ (Near East) อียิปต์ อิสราเอล     ซีเรีย อีรัก อิหร่าน ตุรกี ดินแดนส่วนใหญ่เป็นทะเลทราย เหลือความอุดมสมบูรณ์ตามบริเวณลุ่มแม้น้ำ เช่น แม่น้ำไนล์   แม่น้ำไทกรีสและยูเฟรตีส (ซีเรีย – อิรัก) มีชนเผ่าต่าง ๆ    อาศัยอยู่ตามเวลาแต่ละยุคสมัยอาณาจักรบาบิโลเนีย  มีกษัตริย์ที่สามารถพระองค์หนึ่ง คือ พระเจ้าฮัมมูราบิ ทรงตรากฎหมายใหม่ศิลปกรรม  ส่วนใหญ่ก่อสร้างด้วยอิฐเผ่าไฟหรือดินผสมฟางตากแดดให้แห้งสถาปัตยกรรม  เนื่องจากวัสดุไม่คงทนถาวร สันนิษฐานว่ามีแผนผังสี่เหลี่ยมและมีการใช้เสาและประตูโค้ง (Arch) เพื่อรับน้ำหนักจักรวรรดิอัสสิเรีย กษัตริย์สำคัญคือพระเจ้าอัสสุรนะสิรปาล

ผลงานศิลปะทางด้านสถาปัตยกรรม  เป็นการวางผังพระราชวังจัดอย่างสลับซับซ้อน ใช้อิฐในการก่อสร้าง ใช้ระบบหลังคาโค้ง (Barrel   Vault)

ผลงานทางด้านประติมากรรม  รูปวัวแกะสลักมีปีกแต่หัวเป็นคน เป็นสัญลักษณ์ คือ วัวหมายถึง แผ่นดิน ศีรษะคน หมายถึง กษัตริย์ ปีก หมายถึง ท้องฟ้าเป็นภาพนูนสูง สร้างเป็นรูปวัวมี 5 ขา ที่ทำเช่นนั้นเพราะหวังผลในการมองดูแต่ละจุดยืน สิงโตสลักได้สวยงามมีชิตสมจริง ภาพสิงโตบาดเจ็บ (ศิลปะทั่วไป)

ขอขอบคุณข้อมูลที่ดีจาก panya2536.wordpress.com